Voorwaarden

Ingieten Foaming Hotmelt moulding Coating

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Cooper (Romania)
Cooper (Romania)
Cooper industries

referentieWith Reijnen Sealing we don’t have only a supplier-customer relationship, but a partnership based on mutual interest and common values.

Meer referenties
 

ALGEMENE VOORWAARDEN REIJNEN SEALING B.V.

Artikel 1: Algemeen

1.        Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten en overeenkomsten tot levering van zaken en het verrichten van diensten gesloten door REIJNEN SEALING B.V., hierna te noemen: ’Reijnen’, ten behoeve van haar klanten en opdrachtgevers, hierna te noemen: ‘afnemer’.

2.        Bijzondere, van de algemene voorwaarden van Reijnen afwijkende, bedingen en bepalingen zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen Reijnen en afnemer zijn overeengekomen.

3.        De door afnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij en voor zover door Reijnen schriftelijk bevestigd. Ingeval van strijdige bepalingen tussen die van Reijnen en afnemer, prevaleren de voorwaarden van Reijnen.

4.        Bij tegenstrijdigheid tussen de inhoud van de tussen Reijnen en afnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Aanbiedingen en offertes

1.      De door Reijnen gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven.

2.      Als afnemer aan Reijnen gegevens, tekeningen, modellen e.d. verstrekt, mag Reijnen uitgaan van de juistheid en volledigheid ervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. Indien de door afnemer verstrekte gegevens, tekeningen, modellen e.d. niet juist en/of onvolledig blijken te zijn nadat Reijnen de offerte heeft opgemaakt of aanbieding heeft gedaan, is Reijnen gerechtigd de offerte c.q. aanbieding aan te passen conform de correcte en/of volledige gegevens.

3.      De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Prijzen zijn geldig voor levering af fabriek.

4.      De voorwaarden in aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

5.      Als een offerte of aanbieding niet wordt aanvaard, heeft Reijnen het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om de offerte op te maken c.q. haar aanbieding te doen, bij afnemer in rekening te brengen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst

1.        Een overeenkomst komt pas tot stand nadat afnemer de offerte, binnen dertig dagen na dagtekening ervan, ondertekend schriftelijk of digitaal aan Reijnen heeft toegezonden.

2.        Tussentijdse prijswijzigingen die van invloed zijn op de kostprijs, zoals, doch niet uitsluitend, veranderingen in de prijzen van grondstoffen of in de te leveren zaken zelf, in lonen, vervoerskosten, valutakoersen, invoerrechten etc., mogen door Reijnen in afwijking van de oorspronkelijke offerte worden doorberekend.

3.        Na het aanvaarden van de order of opdracht worden wijzigingen, opgegeven door afnemer, pas doorgevoerd indien deze schriftelijk door Reijnen aan afnemer zijn bevestigd. Reijnen behoudt zich het recht voor om door de afnemer opgegeven wijzigingen, niet door te voeren. Het niet doorvoeren van de opgegeven wijzigingen is nimmer een rechtsgeldige reden voor afnemer om de overeenkomst of opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Afnemer blijft alsdan aansprakelijk voor de betaling van de overeengekomen koopprijs.

4.        Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van afnemer en worden op basis van nacalculatie gefactureerd.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

1.      Reijnen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

2.      Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Reijnen de bevoegdheid om de overeengekomen werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.      Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Reijnen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Reijnen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Reijnen zijn verstrekt, heeft Reijnen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.

4.      Door afnemer, of namens hem, aan Reijnen ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan het door Reijnen te vervaardigen product moet worden aangebracht of verwerkt, moeten door afnemer aan Reijnen voor wat  betreft de benodigde hoeveelheid tijdig, gratis en franco geleverd worden.

5.      Afnemer staat in voor de deugdelijkheid en de juiste werking van de ter beschikking gestelde onderdelen, alsmede  voor de toepasbaarheid en geschiktheid van deze onderdelen voor de uitvoering van de overeenkomst door Reijnen.

6.      Indien bedoelde onderdelen te laat worden geleverd, dan wel niet te verwerken zijn, is afnemer aansprakelijk voor de dientengevolge ontstane schade, waaronder, doch niet uitsluitend, productiestilstand. 

7.      Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, zal Reijnen pas uitvoering geven aan de volgende fase nadat afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5: Mallen, modellen en originelen

1.        Alle door Reijnen vervaardigde mallen, noodzakelijk voor de productie van de te leveren zaken of de uitvoering van de opdracht, en door afnemer vooruit betaald, blijven onder Reijnen, tenzij Reijnen dit schriftelijk anders heeft bepaald. De mallen worden door Reijnen bewaard indien zij niet voor de productie worden gebruikt en behoeven niet eerder aan afnemer – op zijn schriftelijk verzoek - te worden teruggegeven dan na verloop van één jaar na de aflevering en/of betaling van de laatste door afnemer bij Reijnen gedane bestelling van zaken, met deze mallen vervaardigd. Na ommekomst van deze termijn is Reijnen gerechtigd de mallen te vernietigen.

2.        Reijnen is niet aansprakelijk voor verlies, vermissing of beschadiging van de mallen, behalve in geval van grove schuld of opzet. Voor grove schuld of opzet van hulppersonen, niet zijnde ondergeschikten, is Reijnen in dit kader nimmer aansprakelijk. De aansprakelijkheid voor de schade als gevolg van verlies, vermissing of beschadiging wegens grove schuld of opzet is beperkt tot het herstel of vervanging van de mal, te bepalen naar keuze van Reijnen.

3.        Originelen, vervaardigd ten behoeve van de mallen, kunnen tegen bewijs van ontvangst van de afnemer en na voldoening van eventuele openstaande vorderingen van Reijnen op afnemer, aan afnemer ter beschikking worden gesteld. Bij opslag van de originelen bij Reijnen wordt een bewaartijd van drie jaar gehanteerd.

Artikel 6: Levering

1.      Levering geschiedt af fabriek van Reijnen.

2.      Opgegeven leveringstermijnen gelden bij benadering. Reijnen is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de opgegeven leveringtijd. Overschrijding van de levertijd geeft afnemer geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

3.      Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Reijnen deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment dat Reijnen afnemer bericht dat de zaken aan hem ter beschikking worden gesteld.

4.      Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Reijnen gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de afnemer. Tevens is Reijnen gerechtigd om, zulks te harer keuze, de betaling van het haar toekomende bedrag voor het niet afgenomene te vorderen of om de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder gerechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen en in beide gevallen volledige vergoeding van de door haar dientengevolge geleden en te lijden schade te vorderen.

5.      Indien de zaken worden bezorgd, is Reijnen gerechtigd eventuele bezorg- en transport kosten in rekening te brengen, tenzij anders is overeengekomen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

6.      De wijze van transport wordt bepaald door Reijnen, tenzij anders overeengekomen. Onder alle

omstandigheden vindt het transport geheel voor rekening en risico van afnemer plaats.

7.      Reijnen is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Reijnen is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren. Indien en zolang een deelzending door afnemer niet is betaald en/of afnemer anderszins in de nakoming van de overeenkomst of gemaakte afspraken tekort schiet, is Reijnen gerechtigd de volgende (deel)zending(en) op te schorten totdat afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, onverminderd het recht van Reijnen om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

8.      Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment van levering, of op het moment waarop aan afnemer het bericht is gedaan dat de zaken ter beschikking staan van afnemer.

1.      van afnemer.

Artikel 7: Onderzoek, reclames, retourzendingen

1.      Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke tijd nadien, te onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

2.      Eventueel door Reijnen gegeven adviezen met betrekking tot de technische toepassing, zowel in woord als geschrift als op enigerlei andere wijze, kwijten afnemer niet van de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting.

3.      Eventuele zichtbare gebreken behoren binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Reijnen te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken behoren binnen drie weken na ontdekking, doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering, te worden gemeld, bij gebreke waarvan afnemer geen beroep op wanprestatie zijdens Reijnen meer toekomt.

4.      Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van Reijnen op de wijze zoals door Reijnen aangegeven.

5.      Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van zaken, die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn uitgeleverd.

6.      Retourzendingen welke niet zijn voorafgegaan door de in lid 3 van dit artikel bedoelde schriftelijke reclame, zijn niet toegestaan. De kosten van dergelijke ongeoorloofde retourzendingen zijn voor rekening van de afnemer.

7.      In geval van ongeoorloofd retourneren van de zaken is Reijnen gerechtigd de desbetreffende zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico van afnemer op te slaan.

8.      Afnemer is verplicht tot zorgvuldig verpakken, verzenden en tot verzekeren van de te retourneren zaken. Afnemer is aansprakelijk voor schade door zijn schuld of nalatigheid aan de geretourneerde zaken ontstaan.

Artikel 8: Betaling

1.      Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Reijnen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, zonder enige korting of verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

2.      Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is afnemer van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling dan wel mededeling behoeft plaats te vinden. Afnemer is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

3.      In geval van liquidatie, faillissement, of surseance van betaling van de afnemer zijn de vorderingen van Reijnen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Voorts heeft Reijnen het recht, zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, alle met de afnemer gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren, onverminderd andere haar wettelijk toekomende rechten.

4.      Reijnen heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Reijnen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Reijnen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9: Incassokosten

1.      Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle door Reijnen te maken redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer in het geval van een geldvordering, naast de wettelijke rente, incassokosten verschuldigd.

2.      De incassokosten bedragen 15% van het factuurbedrag, zulks met een minimum van € 250,00.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud

1.      Alle door Reijnen geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Reijnen totdat afnemer alle verplichtingen uit de met Reijnen gesloten overeenkomst(en), is nagekomen.

2.      Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

3.      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht Reijnen zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

4.      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Reijnen ter inzage te geven.

5.      Door Reijnen geleverde zaken, die krachtens het in artikel 9 lid 1 bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Reijnen is gerechtigd om aan deze eerdere doorverkoop de voorwaarde te verbinden dat de vordering uit bedoelde koopovereenkomst(en) aan Reijnen tot zekerheid worden verpand.

6.      Voor het geval dat Reijnen haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Reijnen, of door deze aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Reijnen zich bevinden en die zaken zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, terug te nemen. 

 

Artikel 11: Aansprakelijkheid

1.      Reijnen is uitsluitend aansprakelijk voor schade die afnemer lijdt welke het rechtstreekse en uitsluitend gevolg is van een aan Reijnen toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Voor vergoeding komt uitsluitend in aanmerking de schade waartegen Reijnen verzekerd is.

2.      Indien Reijnen ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geen verzekering heeft gesloten voor de door afnemer geleden schade of genoemde verzekering om welke reden ook deze schade niet dekt, dan is de aansprakelijkheid van Reijnen beperkt tot de hoogste van de navolgende bedragen:

a.       € 5.000,--;

b.      Het factuurbedrag van de overeenkomst in welk kader de schade is ontstaan.

3.      Reijnen is nimmer aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade, waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, stagnatieschade of gederfde winst.

4.      Reijnen is slechts gehouden te leveren volgens de bij het tot stand gekomen van de overeenkomst, overeengekomen specificaties. Voor de toepasbaarheid van de door afnemer geleverde zaken voor welk doel dan ook, aanvaardt Reijnen geen enkele aansprakelijkheid.

5.      Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc., door Reijnen vermeld in enig document, anders dan de opdrachtbevestiging, gelden slechts bij benadering waaraan afnemer geen rechten kan ontlenen.

6.      Reijnen is niet aansprakelijk voor onjuistheden in gegevens, tekeningen, bescheiden e.d. en adviezen door of namens afnemer verstrekt om daarvan gebruik te maken bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.      Reijnen is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens afnemer aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van afnemer zal Reijnen de bewerking opnieuw uitvoeren, met door afnemer voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

8.      Reijnen is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het ondeskundig en volgens eventuele gebruiksvoorschriften onjuist gebruik van de door Reijnen geleverde producten.

9.      Reijnen is voorts niet aansprakelijk voor de toepasbaarheid en duurzaamheid van door haar geleverde producten welke worden gebruikt als onderdeel van niet door haar geleverde zaken.

10.  Aanspraken jegens Reijnen op grond van onjuist gegeven adviezen vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld binnen zes maanden nadat afnemer bekend was of redelijkerwijs had behoren te zijn met de feiten waarop de aanspraken zijn gebaseerd en in ieder geval vijf jaren te rekenen vanaf de datum van de betreffende opdracht.

Artikel 12: Overmacht

1.      Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2.      Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Reijnen geen invloed kan uitoefenen, en waardoor Reijnen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Reijnen en niet of niet-tijdige levering door leveranciers van Reijnen worden daaronder begrepen.

3.      Reijnen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Reijnen zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.      Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden  is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.      Voorzoveel Reijnen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Reijnen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 13: Vrijwaringen

1.      De afnemer vrijwaart Reijnen voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2.      Indien afnemer aan Reijnen informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert afnemer dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

3.      Afnemer vrijwaart Reijnen voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door afnemer aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door Reijnen geleverde producten en/of materialen.

4.      Afnemer vrijwaart Reijnen voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan afnemer is toe te rekenen.

Artikel 14: Intellectuele eigendom en auteursrechten

1.      Het is de afnemer niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.

2.      De in het kader van de overeenkomst eventueel door Reijnen tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Reijnen, ongeacht of deze aan de afnemer of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.

3.      Alle door Reijnen eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de afnemer te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Reijnen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

4.      Reijnen behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 15: Geheimhouding

1.      Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.      Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Reijnen gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Reijnen zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Reijnen niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de afnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 16: Geschillen

1.      De bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen is in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen welke op enigerlei wijze voortvloeien uit de overeenkomst(en) tussen Reijnen en afnemer.

Artikel 17: Toepasselijk recht

1.      Op elke overeenkomst tussen Reijnen en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens

Koopverdrag is uitgesloten.

 

 

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Bent u benieuwd of onze technieken ook geschikt zijn voor uw producten en/of toepassingen, neem vrijblijvend contact met ons op en we zoeken samen naar de beste oplossing...

Contact